V rámci IV. výzvy programu „Smart Grids I“ (distribuční sítě) předložila společnost Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. následující 3 žádosti:

Název projektů:

  • Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart Grids - II.
  • Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart Grids - III.
  • Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart Grids - IV.

Popis projektů:
Předmětem projektů je zvýšení automatizace, snížení rizika poruchovosti a odstávek, dálkové řízení rozvoden a odpojovačů z centrálního dispečinku a zlepšení kvality dodávek a regulace napětí v síti.

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektů:
Cílem projektů je zvýšení spolehlivosti a automatizace lokální distribuční soustavy VPS, které přináší zlepšení kvality dodávek včetně zvýšení stupně dispečerského řízení a rozhodování v lokální distribuční soustavě.

Očekávané výsledky:
Snížení míry poruchovosti a doby přerušení dodávek. Dále realizací projektů dojde k navýšení počtu dálkově řízených rozvoden a odpojovačů z centrálního dispečinku, zlepšení kvality dodávek včetně výstavby automatických spínacích stanic.

V rámci III. výzvy programu „Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“ realizuje společnost Veolia Průmyslové služby ČR následující projekt:

Název projektu:

Pořízení elektromobilů do společnosti Veolia Průmyslové služby ČR

Popis projektu:
Ekologizace části vozového parku pořízením 2 elektromobilů.

Úměrná míra podpory:
24,75 %

Cíle projektu:
Projekt řeší problém znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Očekávané výsledky:
Snížení počtu automobilů se spalovacím motorem, zvýšení povědomí o reálné možnosti provozování elektromobilů u veřejnosti.

eu


V rámci V. výzvy programu „Smart Grids I“ (distribučnísítě)předložilaspolečnostVeolia Průmyslové služby ČR, a.s. následující žádost:

Název projektů:

Zlepšení spolehlivosti a optimalizace provozu LDS VPS - Smart Grids V.

Popis projektů:
Předmětem projektu je zajištění dálkového ovládání stávajících odpínačů 22kV kioskových stanic trafostanice (dále TS) 1 a TS2 Bezobslužné rozvodny (dále BOR) Heřmanice a to formou výměny celých přístrojů.
Spolu s možností dálkového ovládání z centrálního dispečinku LDS Veolia PS bude řešena i signalizace jednotlivých odpínačů a uzemňovačů,vč. signalizace přítomnostinapětí. Dále bude řešenoměření kvality elektrické energie na vývodech rozvoden TS1 a TS2 na transformátor vlastní spotřeby.

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektů:
Projekt řeší zvýšení automatizace, řízení a spolehlivosti, snížení rizika poruchovosti a odstávek, dálkové řízení rozvoden z centrálního dispečinku (operativní zásahy a řízenítokůsítě), zlepšení kvality dodávek v síti včetně výstavby automatické spínací stanice.

Očekávané výsledky:
Snížení míry poruchovosti a doby přerušení dodávek. Dále realizací projektů dojde k zlepšení kvality dodávek včetně výstavby automatických spínacích stanic.


V rámci VI. výzvy programu „Smart Grids I“ (distribučnísítě)předložilaspolečnostVeolia Průmyslové služby ČR, a.s. následující 2 žádosti:

Název projektu:

Smart Grids LDS Veolia - Kiosková trafostanice 9. květen

Popis projektu:
Předmětem projektu je realizace investičníhoopatření kiosková trafostanice 9. květen v rozsahu: Výstavba objektu, technologie elektro (Transformatór, rozvaděč NN a VN) a technologie MaR.
Součásti dokumentace je napojení a výměna kabelových vedení (PS02). Tato část realizace dle PS02 "Trasy přívodnýchkabelů VN" nebude způsobilá,stejně jako VRN této části.Rozdělenínákladů je uvedeno v dokumentaci.
Provoz spínací stanice bude plně bezobslužný.

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektu:
Pokračování modernizace a optimalizace provozu LDS, zavedení automatizace a jednotného řízení a ovládání z centrálního dispečinku, dálkové řízení vybraných částí LDS a zajištěnístandardů a kvality dodávek.

Očekávané výsledky:
Zvýšení automatizace, řízení a spolehlivosti v LDS, snížení rizika poruchovosti a odstávek, dálkové řízení rozvoden z centrálního dispečinku (operativní zásahy a řízenítokůsítě),zlepšení kvality dodávek v síti včetně výstavby automatické spínací stanice.

Smart Grids LDS Veolia – Kiosek Karolina

Popis projektu:
Předmětem projektu je realizace investičníhoopatření Kiosek Karolina v rozsahu: Vybudování nové kioskové rozvodny na střeše objektu chladového hospodářství Karolina, přepojení stávajících kabelových vedení 22kV LDS VPS a napojení do této rozvodny.

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektu:
Pokračování modernizace a optimalizace provozu LDS, zavedení automatizace a jednotného řízení a ovládání z centrálního dispečinku, dálkové řízení vybraných částí LDS a zajištěnístandardů a kvality dodávek.

Očekávané výsledky:
Zvýšení automatizace, řízení a spolehlivosti v LDS, snížení rizika poruchovosti a odstávek, dálkové řízení rozvoden z centrálního dispečinku (operativní zásahy a řízenítokůsítě),zlepšení kvality dodávek v síti včetně výstavby automatické spínací stanice.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

eu